Wednesday, November 12, 2014

General Education

หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕
.................................................
          หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้กว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินการชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
กรอบเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(Thai Qualification Framework for Higher Education/TQF) พ.ศ.๒๕๕๒กำหนดให้มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมี อย่างน้อย ๕ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) มีความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นในการพัฒนาตนมีจิตสำนึกต่อสังคม  มีความต้องการที่เป็นกุศล และมีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม
๒. ด้านความรู้ (Knowledge) มีความเข้าใจกระบวนการพัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิต และพัฒนาปัญญา  มีความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติแวดล้อม
๓. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ สังเคราะห์ เชื่อมโยงเหตุปัจจัยและแนวปฏิบัติอย่างเป็นองค์รวม  สามารถพัฒนาสติให้เกิดการตื่นรู้อยู่ตลอดเวลา
๔. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) มีความรัก ปรารถนาดี เอื้ออาทร และช่วยเหลือเกื้อกูลกับผู้อื่น    มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และวางแผนดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๕. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)  มีความเข้าใจเทคนิคคณิตศาสตร์พื้นฐานในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา   สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อสาร และนำเสนอได้อย่างเหมาะสม   สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และการทำงานได้


No comments:

Post a Comment